Matematyka - klasa 6

 

Strona główna
W górę
Przyroda klasy 4
Przyroda klasa 5
Przyroda klasa 6
Matematyka klasa 4
Matematyka - klasa 5
Matematyka - klasa 6

 

 

Wymagania programowe na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI 

 

Wymagania konieczne na stopień dopuszczający

 

1.Liczby naturalne i ułamki

uczeń zna : nazwy argumentów działań, algorytmy czterech działań pisemnych, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100, 1000, kolejność wykonywania działań, pojęcie potęgi, zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych, pojęcie ułamka nieskracalnego, pojęcie ułamka jako części całości, jako ilorazu dwóch liczb naturalnych, algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie, algorytmy  czterech działań na ułamkach zwykłych, zasadę zamiany ułamka zwykłego na dziesiętny metodą skracania lub rozszerzania ułamka, zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na zwykły,

 

uczeń rozumie potrzebę stosowania działań pisemnych, związek potęgi z iloczynem, zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych, pojęcie ułamka nieskracalnego, pojęcie ułamka jako części całości, jako ilorazu dwóch liczb naturalnych, zasadę zamiany ułamka zwykłego na dziesiętny metodą skracania lub rozszerzania ułamka,

 

uczeń umie odczytać i zaznaczyć na osi liczbowej liczbę naturalną, pamięciowo i pisemnie wykonywać każde z czterech działań na  liczbach naturalnych, obliczyć kwadrat i sześcian liczby naturalnej, zapisać liczbę w postaci potęgi, porównać potęgi o równych podstawach jeśli podstawa jest liczba naturalną, porównywać potęgi o jednakowych wykładnikach jeśli podstawa jest liczba naturalną, skrócić i rozszerzyć ułamki zwykłe przez dana liczbę dodać i odjąć ułamki zwykłe, zaznaczyć i odczytać ułamek na osi liczbowej, potęgować proste ułamki, zamienić ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie,

 

2. Liczby na co dzień

uczeń zna: zasady dotyczące lat przestępnych, jednostki czasu, długości, masy, pojecie skali i planu, funkcje podstawowych klawiszy kalkulatora

 

uczeń rozumie: możliwość i potrzebę stosowania różnorodnych jednostek długości i masy, pojecie skali i planu, znaczenie podstawowych symboli występujących w opisach diagramów, map, planów, schematów i innych rysunków

 

uczeń umie: podać przykładowe lata przestępne, obliczyć upływ czasu miedzy wydarzeniami, porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej, zamienić jednostki czasu, wykonać obliczenie dotyczące długości, masy, zamienić jednostki długości i masy, obliczyć skalę, obliczyć długości odcinków w skali lub w rzeczywistości, odczytać dane z planu lub mapy, sprawdzić czy kalkulator zachowuje kolejność działań, wykonać proste obliczenie kalkulatorem, oczytać dane z tabeli, wykresu, planu, mapy diagramu, odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące danych, przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego lub schematu,

 

3. Figury na płaszczyźnie

uczeń zna: pojęcie kąta, wierzchołka i ramion kąta, rodzaje kątów ze względu na miarę: prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny, rodzaje katów ze względu na położenie: przyległe, wierzchołkowe, symboliczny zapis kata i jego miary, rodzaje trójkątów, nazwy boków w trójkącie równoramiennym i prostokątnym, sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta, nazwy czworokątów, sumę miar kątów wewnętrznych czworokątów, niektóre własności czworokątów, pojecie koła i okręgu, elementy koła i okręgu, zależność między długością promienia i średnicy, pojęcie figury i jej odbicia lustrzanego, pojęcie osi symetrii figury,

 

uczeń rozumie: związki miarowe poszczególnych katów, pochodzenie nazw poszczególnych trójkątów, różnice miedzy kołem a okręgiem, pojecie odbicia lustrzanego, pojecie osi symetrii figury,

 

uczeń umie: zmierzyć kąt, rozróżniać niektóre kąty, narysować poszczególne rodzaje katów narysować trójkąt w skali, obliczyć obwód trójkąta, obliczyć brakujące miary katów trójkąta, narysować czworokąt mając informacje o bokach, obliczyć obwód czworokąta, wskazać poszczególne elementy w okręgu i kole, kreślić koło i okrąg o danym promieniu, rozpoznać figurę i jej odbicie lustrzane, narysować odbicie lustrzane figury na papierze kratkowanym jeśli oś symetrii jeżyna liniach, podać przykłady figur, które mają oś symetrii,

 

4. Pola wielokątów

uczeń zna : jednostki miary pola, wzór na obliczanie pola prostokąta i kwadratu, równoległoboku, rombu, trójkąta, trapezu,

 

uczeń rozumie: pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych, zasadę zamiany jednostek metrycznych pola, dobór wzoru na obliczanie pola rombu w zależności od danych,

 

uczeń umie: obliczyć pole prostokąta i kwadratu, równoległoboku o podanej wysokości i podstawie, rombu, obliczyć pole narysowanego równoległoboku, trójkąta o danej podstawie i wysokości, obliczyć pole narysowanego trójkąta, pole trapezu mając dane długości podstaw i wysokość, obliczyć pole narysowanego trapezu

 

5. Figury przestrzenne

uczeń zna pojęcie prostopadłościanu, sześcianu, elementy budowy prostopadłościanu, pojęcie siatki bryły, wzór na obliczanie powierzchni prostopadłościanu i sześcianu, pojecie graniastosłupa prostego, nazwy graniastosłupów prostych w zależności od podstawy, elementy budowy graniastosłupa prostego, pojęcie siatki graniastosłupa prostego,

 

uczeń rozumie: pojęcie prostopadłościanu, sześcianu, siatki prostopadłościanu, graniastosłupa prostego, sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego jako pola siatki, różnicę między polem powierzchni a objętością

 

uczeń umie: wskazać sześcian i prostopadłościan wśród innych brył, określić liczbę poszczególnych krawędzi, ścian, wierzchołków prostopadłościanu i sześcianu, wskazać krawędzi i ścian prostopadłych i równoległych, wskazać krawędzie jednakowe i ściany przystające w prostopadłościanie, obliczyć sumę krawędzi  prostopadłościanu i sześcianu, wskazać siatkę sześcianu i prostopadłościanu wśród innych siatek, kreślić siatkę sześcianu i prostopadłościanu, obliczyć pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu, wskazać graniastosłup prosty wśród innych brył, wskazać w graniastosłupie krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe, wskazać w nim krawędzie o jednakowej długości, podać objętość graniastosłupa na podstawie liczby sześcianów jednostkowych, obliczyć objętość sześcianu i prostopadłościanu

 

6.Procenty

uczeń zna: pojęcie procentu, pojęcie diagramu

 

uczeń rozumie; potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym, znaczenie podstawowych symboli występujących w opisach diagramów, pojęcie procentu z liczby

 

uczeń umie: określić w procentach jaka część figury zacieniowano, zapisać ułamek o mianowniku 100 w postaci procentu, zamienić ułamek na procent metoda rozszerzania ułamka, zamienić procent na ułamek, odczytać dane  z diagramu, odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych, przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, obliczyć 25%, 50%, 75%, 150% danej liczby

 

7. Liczby wymierne

uczeń zna: pojęcie liczby wymiernej, przeciwnej, ujemnej, wartości bezwzględnej, zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach o różnych znakach, zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej, zasadę ustalania znaku iloczynu i ilorazu

 

uczeń rozumie: rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne i potrafi podać przykłady liczb ujemnych, zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach i różnych znakach, zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej, zasadę ustalania znaku iloczynu i ilorazu

 

uczeń umie: zaznaczyć i odczytać liczby ujemne na osi liczbowej, wymienić kilka liczb wymiernych większych lub mniejszych od danej, porównać liczby wymierne (na konkretach), zaznaczyć liczby przeciwne na osi liczbowej obliczyć wartość bezwzględną liczby, obliczyć sumę i różnicę liczb wymiernych, obliczyć iloraz i iloczyn liczb całkowitych,

 

8. Wyrażenia algebraiczne

uczeń zna: pojęcia suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat liczby, wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego,

 

uczeń umie: podać przykład wyrażenia algebraicznego, obliczyć wartość liczbowa prostego wyrażenia algebraicznego, wskazać sumę algebraiczną, wyróżnić wyrazy sumy algebraicznej, wskazać współczynnik liczbowy wyrazu sumy algebraicznej

 

9. Równania i nierówności

uczeń zna: pojęcie równania i pojecie rozwiązania równania, metodę równań równoważnych

 

uczeń rozumie: pojecie rozwiązania równania

 

uczeń umie: podąć rozwiązanie prostego równania, zapisać proste zadanie w postaci równania, sprawdzić czy dana liczba spełnia równanie, odgadnąć rozwiązanie prostego równania, rozwiązać równanie bez przekształcania wyrażenia algebraicznego, wyrazić treść prostego zdania poprzez równanie, wskazać liczbę spełniającą nierówność,

 

10.Układ współrzędnych

uczeń zna: pojęcie układu współrzędnych,

 

uczeń rozumie: pojęcie układu współrzędnych, zastosowanie jednostek układu współrzędnych,

 

uczeń umie: narysować układ współrzędnych, odczytać współrzędne punktów, zaznaczyć w układzie punkty o podanych współrzędnych, podać długość odcinka w układzie współrzędnych, obliczyć pole czworokąta w układzie współrzędnych, odczytać dane z wykresu, odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące danych z wykresu

 

11.Konstrukcje

uczeń zna :pojecie konstrukcji,

 

uczeń umie: przenieść konstrukcyjnie odcinek, skonstruować sumę odcinków

  

Wymagania podstawowe na stopień dostateczny

 

1.Liczby naturalne i ułamki

uczeń umie: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej ułamek dziesiętny, pamięciowo i pisemnie wykonywać cztery działania na liczbach dziesiętnych i naturalnych, tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań, obliczać wartości tych wyrażeń, obliczyć kwadrat i sześcian ułamka dziesiętnego, porównać potęgi o równych podstawach jeśli podstawa jest ułamkiem dziesiętnym, porównać potęgi o jednakowych wykładnikach jeśli podstawa jest ułamkiem dziesiętnym, obliczyć wartość wyrażenia zawierającego potęgi, rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem potęg, uzupełnić brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych, dodać i odjąć ułamki zwykłe, zaznaczyć  i odczytać ułamki na osi liczbowej, potęgować ułamki zwykłe, obliczyć ułamek z liczby, rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych, porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym, wykonać działania na liczbach wymiernych dodatnich,

 

2. Liczby na co dzień

uczeń zna: sposób zaokrąglania liczb,

 

uczeń rozumie: konieczność wprowadzenia lat przestępnych, potrzebę zaokrąglania liczb,

 

uczeń umie: zamieniać jednostki czasu, rozwiązać zadanie tekstowe związane z czasem i kalendarzem, rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy, rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą, zaokrąglić liczbę do danego rzędu, rozwiązać zadanie odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora,

 

3. Figury na płaszczyźnie

uczeń zna: pojęcie kąta wypukłego i wklęsłego, odpowiadającego i naprzemianległego, miary kątów trójkącie równobocznym, zależności między bokami i kątami w trójkącie równoramiennym, własności czworokątów,

 

uczeń rozumie związki miarowe poszczególnych rodzajów kątów,

 

uczeń umie; rozróżniać poszczególne rodzaje kątów, obliczyć długość boku trójkąta równobocznego znając jego obwód, obliczyć długość boku trójkąta znając długość obwodu i pozostałych boków, sklasyfikować czworokąty, narysować czworokąt znając jego przekątne, rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem czworokąta, obliczyć brakujące miary kątów w czworokącie, rozwiązać zadanie tekstowe z okręgiem i kołem, narysować osie symetrii figury, wskazać wszystkie osie symetrii figury, narysować figurę o 2 osiach symetrii,

 

4. Pola wielokątów

uczeń rozumie; wyprowadzenie wzoru na obliczenie równoległoboku,  wyprowadzenie wzoru na obliczanie pola trójkąta, oraz to samo na pole trapezu,

 

uczeń umie: obliczyć pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie, rozwiązać zadanie tekstowe na pole prostokąta, równoległoboku i rombu, obliczyć długość podstawy równoległoboku, rombu znając jego odpowiednią wysokość i pole, narysować trójkąt o danym polu, rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trójkąta, obliczyć pole trapezu i rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trapezu,

 

5. Figury przestrzenne

uczeń zna: wzór na obliczanie pola i objętości graniastosłupa prostego, 

 

uczeń rozumie: zasadę zamiany metrycznych jednostek objętości,

 

uczeń umie: określić liczbę poszczególnych ścian, krawędzi, wierzchołków graniastosłupa, kreślić siatki graniastosłupa prostego, obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, zamieniać jednostki objętości, rozwiązać zadanie związane z objętością graniastosłupa prostego,

 

6.Procenty

uczeń umie; zamienić ułamek na % i odwrotnie, porównać dwie liczby jeśli jedna z nich jest zapisana w postaci %, rozwiązać zadanie tekstowe związane z %, zwiększyć lub zmniejszyć liczbę o dany %, rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem obliczenia % danej liczby,

 

7. Liczby wymierne

uczeń zna: pojecie liczb wymiernych,

 

uczeń umie: porównać liczby wymierne, obliczać różnicę liczb wymiernych, obliczyć sumę wieloskładnikową, powiększyć i pomniejszyć liczbę wymierna o daną  liczbę, uzupełnić brakujące składniki odjemną lub odjemnik w działaniu, obliczyć iloczyn i iloraz liczb wymiernych, korzystać z przemienności i łączności dodawania, ustalić znak iloczynu i ilorazu złożonego, obliczyć potęgę liczby wymiernej, 

 

8. Wyrażenia algebraiczne

uczeń zna: pojęcie sumy algebraicznej, wyrazu sumy algebraicznej, współczynnika liczbowego wyrazu sumy, wyrazów podobnych, zasadę mnożenia i dzielenia sumy algebraicznej przez liczbę,

 

uczeń rozumie: pojęcia sumy algebraicznej, wyrazu sumy, współczynnika liczbowego wyrazu, przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych, zasadę mnożenia i dzielenia sumy przez liczbę,

 

9. Równania i nierówności

uczeń zna i rozumie pojęcie nierówności, rozwiązania nierówności,

 

uczeń umie: doprowadzić równanie do prostszej postaci, zapisać treść zadania tekstowego w postaci równania i rozwiązać je, sprawdzić poprawność rozwiązania zadania, rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania, zaznaczyć na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówność, zapisać nierówność którą spełniają liczby z danego zbioru,

 

10.Układ współrzędnych

uczeń zna: numery poszczególnych ćwiartek układu,

 

uczeń umie: wskazać do której ćwiartki należy punkt o podanych współrzędnych, obliczyć pole wielokąta w układzie współrzędnych, narysować w układzie figurę o podanym polu, odpowiedzieć na pytanie dotyczące danych z wykresu,

 

11.Konstrukcje

uczeń umie: skonstruować różnicę odcinków, wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych, skonstruować trójkąt o trzech podanych bokach, wyznaczyć środek odcinka, podzielić odcinek na cztery równe części, skonstruować prosta prostopadłą do danej przechodzącą przez dany punkt, przenieść kąt sprawdzić równość nakreślonych kątów,

 

Wymagania rozszerzające na stopień dobry

 

1.Liczby naturalne i ułamki

uczeń zna: pojęcie pierwiastka II i III stopnia, zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik, pojecie rozwinięcia dziesiętnego skończonego i nieskończonego okresowego,

 

uczeń rozumie: związek pierwiastka z potęgą, zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metoda dzielenia licznika przez mianownik,

 

uczeń umie; obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych, rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych, obliczyć pierwiastek II i III stopnia z liczby naturalnej i ułamka dziesiętnego, zapisać liczbę w postaci pierwiastka, zapisać długość boku kwadratu za pomocą pierwiastka, obliczyć wartość wyrażenia zawierającego cztery działania oraz potęgowanie ułamków, rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, podać rozwiniecie dziesiętne ułamka zwykłego, określić kolejna cyfrę rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na podstawie skróconego zapisu, porównać rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe liczb podanych w skróconym zapisie

 

2. Liczby na co dzień

uczeń zna: funkcje klawiszy pamięci kalkulatora,

 

uczeń umie: rozwiązać zadanie odczytując dane z tabeli, zaokrąglić liczbę zaznaczoną na osi liczbowej, wskazać liczby o podanym zaokrągleniu, zaokrąglić liczbę po zamianie jednostek,

 

3. Figury na płaszczyźnie

uczeń zna: pojęcie figur symetrycznych względem prostej, pojęcie figury osiowosymetrycznej,

 

uczeń umie: obliczyć brakujące miary kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności czworokątów, narysować odbicie lustrzane figury na papierze kratkowanym jeśli oś symetrii przecina linie pod katem 45 stopni, narysować figurę o większej liczbie osi symetrii,

 

4. Pola wielokątów

uczeń umie: zamieniać jednostki miary pola, obliczyć pole narysowanego trójkąta i trapezu, obliczyć długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej,

 

5. Figury przestrzenne

uczeń umie: rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych,

 

6.Procenty

uczeń umie: przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego,

 

8. Wyrażenia algebraiczne

uczeń umie: rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego, rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą algebraiczną

 

9. Równania i nierówności

uczeń umie: rozwiązać równanie z przekształcaniem wyrażeń algebraicznych, zapisać lub zaznaczyć na osi liczbowej zbiór liczb które nie spełniają nierówności,

 

10.Układ współrzędnych

uczeń umie; wyznaczyć współrzędne czwartego wierzchołka czworokąta mając trzy dane, narysować odbicie lustrzane czworokąta względem osi x i y, podać odległość punktu o danych współrzędnych od osi układu współrzędnych

 

11.Konstrukcje

uczeń zna i rozumie pojęcia symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta, skonstruować równoległobok mając dane jego dwa boki i przekątną, sprawdzić czy z podanych odcinków można zbudować trójkąt, rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z różnymi trójkątami, z symetralna odcinka, z prosta prostopadłą i równoległą, skonstruować prostą równoległą do danej prostej przechodzącą przez dany punkt, skonstruować sumę i różnicę kątów, rozwiązać zadanie związane z przenoszeniem konstrukcyjnym katów, wyznaczyć środek narysowanego okręgu,

 

Wymagania rozszerzające na stopień bardzo dobry

 

1.Liczby naturalne i ułamki

uczeń umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i je obliczać, obliczyć wyrażenie zawierające liczby naturalne i dziesiętne, rozwiązać zadania tekstowe, rozwiązywać zadania z potęgami, zapisać liczbę przy pomocy określonej jednej cyfry, czterech działań i potęgowania, obliczyć proste pierwiastki II i III stopnia, obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki, obliczyć wartość ułamka piętrowego, obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem 4 działań potęg i pierwiastków, rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych, obliczyć wartość wyrażenia z zastosowaniem liczb dziesiętnych, rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem ułamków dziesiętnych, określić rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka,

 

2. Liczby na co dzień

uczeń umie rozwiązać zadania tekstowe związane kalendarzem, jednostkami czasu, długości, masy, rozwiązać zadanie wybierając odpowiednie dane z tabeli, związane ze skalą, określić ilość liczb o podanym zaokrągleniu spełniających dane warunki, wykonać obliczenia zadania tekstowego na kalkulatorze, przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, odczytać informacje z diagramu i odpowiedzieć na postawione pytania,

 

3. Figury na płaszczyźnie

uczeń umie określić miarę kąta wierzchołkowego, przyległego, odpowiadającego, naprzemianległego na podstawie danych z rysunku lub treści zadania, obliczyć miary katów trójkąta na podstawie kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności czworokątów, rozwiązać zadanie tekstowe z kołem, okręgiem, innymi figurami, narysować nietypowe figury osiowosymetryczne, narysować figurę o większej liczbie osi symetrii,

 

4. Pola wielokątów

uczeń umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów, narysować równoległobok o polu równym polu danego czworokąta, rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem rombu, równoległoboku, trapezu, trójkąta podzielić trójkąt na części o równych polach, obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów, obliczyć długość wysokości trójkąta mając podaną długość odpowiedniej podstawy i pole tego trójkąta, obliczyć długość podstawy trójkąta mając podaną odpowiednia wysokość i pole, narysować trójkąt o polu równym polu danego czworokąta, podzielić trapez na części o równych polach,

 

5. Figury przestrzenne

uczeń umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące, długości krawędzi sześcianu, prostopadłościanu, pola powierzchni, objętości, dotyczące cięcia sześcianu i prostopadłościanu, rozwiązać zadanie dotyczące powierzchni objętości graniastosłupa prostego,

 

6.Procenty

uczeń umie rozwiązywać zadania tekstowe z procentami, obliczaniem % danej liczby i liczby na podstawie danego %,

 

7. Liczby wymierne

uczeń umie rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem działań na liczbach wymiernych,

 

8. Wyrażenia algebraiczne

uczeń umie zbudować wyrażenie algebraiczne, rozwiązać zadanie tekstowe z budowaniem wyrażenia algebraicznego oraz obliczyć jego wartość liczbową, rozwiązać zadanie tekstowe związane z suma algebraiczną, mnożeniem i dzieleniem sumy przez liczbę,

 

9. Równania i nierówności

uczeń umie zapisać treść zadania w postaci równania, rozwiązać to równanie, rozwiązać równanie tożsamościowe lub sprzeczne, oraz zinterpretować rozwiązanie, podąć przykład liczb spełniających układ nierówności a< x < b

 

10.Układ współrzędnych

uczeń umie narysować osie współrzędnych układu mając podane współrzędne danego punktu, rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością odcinków i polem figur w układzie współrzędnych, odpowiadać na pytania dotyczące odczytanych danych,

 

11.Konstrukcje

uczeń umie rozwiązywać bardziej skomplikowane zadania konstrukcyjne, wyznaczyć środek narysowanego okręgu,

 

Jeśli wiadomości ucznia wykraczają poza zakres treści programowych przewidzianych dla klasy szóstej to uczeń uzyskuje ocenę CELUJĄCĄ

 

Strona główna | W górę | Przyroda klasy 4 | Przyroda klasa 5 | Przyroda klasa 6 | Matematyka klasa 4 | Matematyka - klasa 5 | Matematyka - klasa 6

Ostatnia aktualizacja tej witryny 08-02-06

Jesteś moim gościem.