Przyroda klasa 5

 

Strona główna
W górę
Przyroda klasy 4
Przyroda klasa 5
Przyroda klasa 6
Matematyka klasa 4
Matematyka - klasa 5
Matematyka - klasa 6

 

Wymagania programowe z przyrody w klasie 5 na poszczególne oceny:

Konieczne na ocenę dopuszczającą

Uczeń:

-wskazuje ciała fizyczne w najbliższym otoczeniu,

-rysuje ułożenie cząsteczek w ciałach stałych, cieczach, i gazach,

-wskazuje w najbliższym otoczeniu przykłady ciał stałych, cieczy i gazów,

-wskazuje po 2-3 przykłady zastosowania metali i niemetali,

-wskazuje przykłady mieszanin spotykanych w życiu codziennym,

-wskazane mieszaniny dzieli na jednorodne i niejednorodne,

-wskazuje sposoby wykorzystania powietrza,

-wymienia sposoby zapobiegania korozji,

-przygotowuje wodny roztwór soli, cukru itp.,

-wymienia 2 czynniki przyspieszające rozpuszczanie,

-nazywa województwo, powiat, gminę, w której mieszka,

-odczytuje z mapy nazwy głównych krain geograficznych,

-rozpoznaje najpospolitsze drzewa iglaste i liściaste,

-wskazuje na mapie rzeki, jeziora, obszary bagienne,

-pokazuje na mapie Pojezierze Mazurskie,

-odczytuje z mapy nazwy kilku jezior,

-wymienia czynniki niezbędne do życia roślin wodnych,

-rozpoznaje kilka roślin, które występują w strefie przybrzeżnej,

-pokazuje na mapie: Morze Bałtyckie, ujście Odry, Wisły, jezioro przybrzeżne, mierzeje,

-na zdjęciach rozpoznaje wybrzeże wysokie i niskie,

-posługując się mapą, nazywa państwa leżące nad Bałtykiem,

-posługując się mapą, nazywa największe rzeki wpadające do Morza Bałtyckiego,

-podaje po 2 przykłady roli glonów w przyrodzie, medycynie, i gospodarce człowieka,

-wymienia 2-3 przystosowania roślin do życia na lądzie,

-rysuje mech płonnik,

-wymienia po 3-4 rośliny należące do nagonasiennych i okrytonasiennych,

-nazywa części rośliny nasiennej,

-objaśnia rolę korzenia, łodygi, liści,

-opisuje budowę zewnętrzną liścia,

-nazywa części kwiatu,

-określa warunki niezbędne do kiełkowania nasion,

-pokazuje na mapie: pas pobrzeży, główne miasta i jeziora pobrzeży

-pokazuje na mapie pas nizin,

-nazywa największe niziny,

-określa zasady zachowania się na terenie parku narodowego,

-na podstawie rysunku nazywa części grzyba,

-odróżnia jadalne gatunki od trujących,

-rozpoznaje skrzypy, widłaki,

-wskazuje na mapie położenie wyżyn,

-odczytuje nazwy wyżyn,

-opisuje działania człowieka na Wyżynie Śląskiej,

-wskazuje na mapie góry,

-odczytuje nazwy najwyższych szczytów,

-wymienia cechy pogody tatrzańskiej,

-wymienia charakterystyczne cechy roślin,

Podstawowe na ocenę dostateczną

Uczeń:

-podaje przykłady zjawisk fizycznych,

-określa właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,

-podaje przykłady (1-2) występowania zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów,

-klasyfikuje wskazane substancje na metale i niemetale,

-podaje po 2-3 przykłady właściwości wskazanego metalu i niemetalu.

-wymienia 2-3 właściwości wody i dwutlenku węgla,

-wyjaśnia, na czym polega gaszenie ognia,

-wskazuje, który składnik powietrza bierze udział w spalaniu,

-wymienia czynniki przyspieszające korozję,

-wymienia procesy życiowe, do których organizm wykorzystuje energię,

-wskazuje sposoby rozdzielania mieszanin niejednorodnych,

-wymienia państwa graniczące z Polską,

-nazywa siłę zewnętrzną, która wywarła największy wpływ na rzeźbę terenu Polski,

-wymienia czynniki, od których zależy żyzność gleb,

-wyjaśnia, dlaczego korzystniejsze jest sadzenie lasów mieszanych niż jednogatunkowych,

-odczytuje z mapy nazwy kilku obszarów leśnych,

-wskazuje różnice między środowiskiem lądowym a wodnym,

-wskazuje 2-3 cechy budowy, które stanowią przystosowania rośliny do życia w wodzie,

-rysuje i opisuje zasadnicze elementy komórki roślinnej,

-nazywa substancje niezbędne do wytworzenia pokarmu przez rośliny,

-wymienia charakterystyczne cechy pogody morskiej,

-opisuje plechę morszczynu,

-wymienia sposoby bezpłciowego rozmnażania glonów,

-nazywa zasadnicze elementy budowy mchu,

-podaje rolę mchów w przyrodzie i gospodarce człowieka /2-3przykłady/,

-rozróżnia: systemy korzeniowe, typy łodyg, liście pojedyncze i złożone, kwiaty i kwiatostany,

-podaje przykłady owoców suchych i mięsistych,

-pokazuje na mapie położenie najważniejszych miast na nizinach,

-wymienia cechy klimatu na Nizinie Śląskiej i Nizinie Podlaskiej,

-opisuje warstwy lasu /nazywa warstwy lasu i podaje przykłady organizmów w nich występujących/,

-nazywa części ciała paproci,

-odczytuje nazwy głównych miast wyżyn,

-podaje przykłady osobliwości znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,

-opisuje charakterystyczne cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej,

-opisuje zajęcia mieszkańców Gór Świętokrzyskich,

-wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu Tatr,

-nazywa piętra roślinności w Tatrach,

-omawia znaczenie porostów,

-omawia zasługi Karola Linneusza,

Rozszerzające na ocenę dobrą

Uczeń:

-klasyfikuje, popierając przykładami, oddziaływania występujące w przyrodzie,

-porównuje budowę ciał stałych, cieczy i gazów,

-wyjaśnia pojęcie ‘’rozszerzalności temperaturowej’’,

-klasyfikuje podane substancje na proste i złożone,

-omawia znaczenie najczęściej występujących metali i niemetali,

-podaje przykłady minerałów będących związkami chemicznymi,

-rozpoznaje model pierwiastka i związku chemicznego,

-porównuje mieszaniny: jednorodną i niejednorodną,

-omawia skład niektórych stopów,

-wymienia pierwiastki wchodzące w skład powietrza,

-wyjaśnia, na czym polega spalanie,

-wskazuje przykłady utleniania zachodzące w organizmach żywych i z ich udziałem,

-nazywa składniki tworzące roztwór,

-wymienia sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych,

-nazywa gminy i województwa sąsiadujące z gminą i województwem, w którym mieszka,

-opisuje epokę lodowcową,

-wyjaśnia, dlaczego rzeźba powierzchni Polski ma charakter pasowy,

-odczytuje na mapie nazwy i wysokości największych wzniesień,

-charakteryzuje poszczególne typy lasów,

-wskazuje czynniki, które wpłynęły na zmniejszenie się obszarów leśnych,

-pokazuje na mapie dorzecze, dział wód, kanały,

-wymienia typy jezior,

-charakteryzuje osobliwości przyrodnicze, które można spotkać na Pojezierzu Mazurskim,

-wyjaśnia, dlaczego zachodzi mieszanie się wody w jeziorze,

-charakteryzuje przystosowania roślin do warunków panujących w strefie przybrzeżnej,

-opisuje budowę okrzemki,

-omawia przebieg procesu fotosyntezy,

-charakteryzuje rolę wybranych organelli komórkowych,

-charakteryzuje działalność fal na wybrzeżu, niskim i wysokim,

-wyjaśnia jak powstaje bryza,

-porównuje północne i południowe wybrzeże Morza Bałtyckiego,

-opisuje rozmieszczenie glonów w morzu,

-opisuje sposób rozmnażania się poznanych glonów,

-uzasadnia konieczność wykształcenia przez rośliny poszczególnych przystosowań,

-opisuje budowę liści mchu torfowca,

-wskazuje różnice między roślinami nasiennymi a zarodnikowymi,

-rozróżnia szyszki drzew szpilkowych,

-porównuje system palowy i wiązkowy,

-opisuje budowę zewnętrzną korzenia,

-wymienia rodzaje pędów podziemnych,

-rozpoznaje kształty blaszek liściowych,

-charakteryzuje rolę poszczególnych elementów kwiatu,

-wyjaśnia, w jaki sposób powstaje owoc,

-charakteryzuje przystosowania owoców do różnych sposobów rozsiewania,

-opisuje budowę nasienia,

-wyjaśnia jak powstają wydmy,

-opisuje atrakcje turystyczne pobrzeży,

-wskazuje na mapie kotliny i wysoczyzny,

-wyjaśnia przyczyny słabego zalesienia Niziny Wielkopolskiej,

-charakteryzuje krajobraz Niziny Podlaskiej,

-wymienia nazwy organizmów chronionych w Białowieskim Parku Narodowym,

-charakteryzuje oddziaływania pomiędzy poszczególnymi warstwami w lesie,

-opisuje charakterystyczne cechy grzybów,

-określa pozytywną i negatywną rolę grzybów,

-wymienia cechy budowy, które ułatwiają rozpoznawanie grzybów,

-charakteryzuje rolę skrzypów i widłaków obecnie i w przeszłości,

-podaje przykłady niszczenia środowiska na Wyżynie Śląskiej,

-opisuje, w jaki sposób powstał krajobraz krasowy,

-opisuje roślinność Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,

-wymienia uprawy występujące na Wyżynie Lubelskiej,

-opisuje krajobraz Gór Świętokrzyskich, Karkonoszy, Tatr,

-oblicza temperaturę na podanych wysokościach,

-charakteryzuje piętra roślinne w Tatrach,

-charakteryzuje porosty,

 

Dopełniające na ocenę bardzo dobrą

Uczeń:

-wyjaśnia istotę oddziaływań, np. magnetycznych,

-wskazuje związek między budowa a niektórymi właściwościami ciał stałych, cieczy i gazów,

-wskazuje przykłady praktycznego zastosowania wiedzy nt. rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów,

-uzasadnia, dlaczego substancje dzielimy na proste i złożone,

-porównuje właściwości kilku metali,

-uzasadnia, że metale i niemetale to substancje proste,

-rysuje model budowy wybranych /2-3/ związków chemicznych,

-uzasadnia, dlaczego woda może stanowić przykład mieszaniny jednorodnej lub niejednorodnej,

-wyjaśnia, dlaczego powietrze podtrzymuje palenie,

-porównuje proces utleniania i spalania,

-wyjaśnia, dlaczego rdza jest przykładem związku chemicznego,

-wyjaśnia, dlaczego podwyższona temperatura przyspiesza rozpuszczanie,

-wyjaśnia, na czym polega proces krystalizacji,

-nazywa władze gminy, powiatu, województwa,

-opisuje krajobraz ukształtowany przez lądolód,

-charakteryzuje poszczególne rodzaje lasów i gleb,

-wskazuje związek między rodzajem gleby a typem lasu,

-wyjaśnia, dlaczego drzewa iglaste są mniej odporne na zanieczyszczenia niż liściaste,

-opisuje bieg Odry i Wisły od źródeł do ujścia,

-charakteryzuje typy jezior występujących w Polsce,

-wyjaśnia zasadność tworzenia obszarów chronionych na Pojezierzu Mazurskim,

-uzasadnia, że przenikanie roślin w jeziorze ma związek z przenikaniem światła,

-wyjaśnia, dlaczego możliwe jest trwanie życia w jeziorze w okresie zimy,

-podaje przykłady roślin występujących w poszczególnych strefach jeziora,

-charakteryzuje rolę organelli komórkowych,

-dowodzi, że glony są roślinami

-objaśnia rolę prądów morskich w tworzeniu się mierzei, jezior przybrzeżnych, zalewów,

-wyjaśnia powstawanie bryzy dziennej i nocnej,

-charakteryzuje czynniki decydujące o rozmieszczeniu roślinności ( np. zasolenie, światło)

-charakteryzuje sposoby rozmnażania bezpłciowego glonów,

-charakteryzuje rolę glonów w przyrodzie, medycynie i w gospodarce człowieka,

-porównuje warunki dla rozwoju roślinności w środowisku lądowym i wodnym,

-uzasadnia, dlaczego mchy są najprostszymi roślinami lądowymi,

- wyjaśnia związek budowy liści mchu torfowca ze zdolnością magazynowania wody,

-opisuje przystosowania do środowiska występujące w budowie u wybranych grup roślin,

-porównuje nago- i okrytonasienne,

-podaje przykłady modyfikacji korzeni, łodyg, liści,

-rozpoznaje 3-4 typy kwiatostanów,

-opisuje poszczególne typy owoców,

-wyjaśnia, na czym polega proces kiełkowania nasion,

-charakteryzuje Woliński Park Narodowy,

-określa bogactwa mineralne i ich miejsca występowania na Wyżynie Śląskiej,

-porównuje warunki geograficzno-przyrodnicze Niziny Wielkopolskiej i Mazowieckiej,

-wyjaśnia pochodzenie jezior na Polesiu Lubelskim,

-opisuje charakterystyczne cechy krajobrazu Puszczy Białowieskiej,

-wyjaśnia, jaką rolę w lesie pełnią mikroorganizmy,

-omawia sposoby rozmnażania się grzybów,

-wyjaśnia nazwę ‘’rośliny zarodnikowe’’,

-charakteryzuje rośliny zarodnikowe,

-podaje przykłady świadczące o wpływie zanieczyszczeń środowiska na zdrowie mieszkańców,

-charakteryzuje poszczególne elementy krajobrazu krasowego,

-charakteryzuje gleby Wyżyny Lubelskiej,

-podaje przykłady zjawisk krasowych w Górach Świętokrzyskich,

-charakteryzuje wpływ działalności człowieka na przyrodę w Sudetach,

-opisuje, stosując poznaną terminologię krajobraz Tatr,

-opisuje przystosowania roślin ułatwiające im życie w surowym klimacie,

-opisuje korzyści glonu i grzyba tworzących porost,

-klasyfikuje poznane organizmy.

 

Jeśli uczeń dysponuje wiedzą wykraczającą poza zakres treści programowych przewidzianych dla klasy piątej to uzyskuje ocenę celującą

 

Strona główna | W górę | Przyroda klasy 4 | Przyroda klasa 5 | Przyroda klasa 6 | Matematyka klasa 4 | Matematyka - klasa 5 | Matematyka - klasa 6

Ostatnia aktualizacja tej witryny 08-01-06

Jesteś moim gościem.